Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2018

Quyết đinh 460 của HU thay đổi thành viên BCĐ thực hiện QCDC cơ sở
Quyết định 459-QĐ/HU: v.v thay đổi thành viên BCĐ điều hành phối hợp liên ngành vận động quần chúng huyện Bù Đăng
Thông báo 551-TB/HU: v/v dời thời gian Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) KHẨN
Công văn 474-CV/HU: v.v triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương
Thư mời 20-TM/HU: hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng)
Công văn 470-CV/HU: v/v tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện.
Kế hoạch 82-KH/HU: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 543-TB/HU: Hội nghị Thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo và cơ sở ( tháng 6/2018)
Kế hoạch số 80-KH/HU: thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Kế hoạch số 79-KH/HU: thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 "Về công tác dân số trong tình hình mới"
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết