Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng – Giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã đề ra và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhóm nhiệm vụ, giải pháp “về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình” được xác định là nhóm nhiệm vụ, giải pháp số một. Điều đó cho thấy tự phê bình và phê bình có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chuyện kể Bác Hồ về Trung thực, trách nhiệm
Sách "Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử", tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn:
Câu chuyện về Bác: "Ai chẳng có lần lỡ tay".
Từng câu chuyện kể về Bác tuy ngắn gọn, súc tích nhưng hàm chứa bao ý nghĩa sâu xa, nó khiến chúng ta chạnh lòng, suy ngẫm, nhìn lại bản thân và hành động theo lẽ phải. Khó có đơn vị đo lường nào có thể đo được sức mạnh nhân văn của mỗi câu chuyện mang lại. Trân trọng, nâng niu ý nghĩa từng câu chuyện, chúng ta xem đó là những bài học vô giá về đạo đức, tác phong và nhân cách của một con người.
Chuyện kể: Bác Hồ dạy học ở Pắc Bó - Phần 2
Trong những buổi lên lớp, chúng tôi mắc thói quen nói dài và lại nói nhiều, kết quả anh em tiếp thu được rất ít. Chúng tôi đang vắt óc tìm một phương pháp giảng dạy mới, hợp với trình độ học viên thì một hôm, Bác gọi chúng tôi lên, nghe Bác phân tích về tình hình thế giới. Để giúp người nghe dễ hình dung thấy tác hại của một cuộc chiến tranh ăn cướp của hai tên đế quốc, Bác lấy ví dụ hình ảnh hai con trâu đực dữ tợn hút nhau trên một đám ruộng sắp gặt
Chuyện kể: Bác Hồ dạy học ở Pắc Bó - Phần 1
Sau năm 1941, tôi từ nước ngoài trở về Tổ quốc và được sống những ngày gần Bác ở Pắc Bó. Một trong những công tác trước mắt của Đảng lúc bấy giờ là phải tiến hành mở các lớp huấn luyện về chương trình của Việt Minh, điều lệ của Hội Cứu quốc… cho các đồng chí cốt cán là Người địa phương cũng như một số quần chúng trung kiên khác.
Tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay
Để nâng cao trình độ lý luận chính trị, hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thì công tác tự phê bình và phê bình có ý nghĩa rất quan trọng, đây là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và là nội dung quan trọng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đặc biệt trong buổi sinh hoạt chi bộ cuối năm thì công tác tự phê bình và phê bình càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh”.
Di chúc của Bác Hồ về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, cho hậu thế muôn đời, Hồ Chí Minh căn dặn nhiều điều, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Đoàn kết trong thơ chúc tết của Bác Hồ
Đoàn kết vốn là truyền thống quý báu trong lịch sử giữ nước của nhân dân ta. Ngay chính trong tác phẩm “Đường cách mệnh” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là nhân tố đảm bảo thắng lợi của cách mạng. Đoàn kết công nông Việt Nam với công nhân Pháp, cùng làm cách mạng thì mau thành công”.
Mẫu chuyện Bác Hồ làm công tác dân vận ở Tân Trào
Trong vai trò Ông Ké, chiếc khăn mặt vắt vai, Bác xuất hiện ở rất nhiều nơi, có khi tham gia lao động với bà con dân bản, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, thoải mái.
Từ chiếc đồng hồ đến bài học về đoàn kết
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta, Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Hầu như những bài viết, bài nói chuyện của Người với đồng bào, đồng chí, với bạn bè, anh em Bác luôn nhắc nhở phải giữ gìn sự đoàn kết, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là then chốt của thành công”.
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết