Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Thông báo số 09 của Trung tâm BDCT huyện về việc xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT năm 2018

Thông báo số 08 của TTBDCT huyện về việc nhập học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa II, 2018 (kèm theo danh sách)
Thông báo số 07 của TT.BDCT huyện về nhập học lớp bồi dưỡng Bí tư chi bộ khóa III năm 2018 (kèm danh sách)
Thông báo của TT.BDCT huyện về nhập học lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ khóa II/2018 (kèm danh sách)
Thông báo số 05 của TT.BDCT huyện về việc nhập học lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ khóa I/2018 (kèm theo danh sách)
Thông báo số 04 của TTBDCT huyện về việc nhập học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2018
Thông báo số 03 của TTBDCT huyện về nhập học lớp Đối tượng Đảng khóa II, năm 2018 (kèm theo danh sách)
Thông báo số 02 của TTBDCT huyện về nhập học lớp đối tượng Đảng khóa I, năm 2018 (kèm theo danh sách)
Thông báo số 10 của TTBDCT huyện về Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa II năm 2017
Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp
Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBMTTQVN và các đoàn thể huyện
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị-xã hội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012 - 2015.
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết